सूज़ौ कम्पनी सम्मेलन कोठा एक्रिलिक माछा टैंक परियोजना।

- 2021-08-03-


एक्वेरियम नाम: सूज़ौ कम्पनी सम्मेलन कोठा एक्रिलिक माछा टैंक परियोजना।

एक्वैरम समय: २०२०/१०/२

देश: चीन

परिचय: अनुकूलित आकार एक्रिलिक माछा टैंक।